KADASTRO İŞLERİ


1-Harita( Plan) Örneği: 
Parselin tescilli haritasından aynen alınan örneğidir. Halk arasında kadastro çapı ismi de verilir.

2-Parselin yerinde gösterilmesi:
Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanılarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

3-Aplikasyon:
Tescilli haritadaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesi işlemidir. Halk arasında röperli kroki ismide verilir.

4-Cins değişikliği:
Bir taşınmaz malın cinsinin yapısız iken(arsa) yapılı veya yapılı(binalı) iken yapısız hale: bağ, bahçe tarla vb. iken arsa: veya arazi iken bağ, bahçe v.b duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

5-İrtifak Hakkı tesisi veya terkini:

İrtifak hakkı; sahibine hakkın konusu taşınmaz üzerinde kullanma ve yararlanma yetkisi veriri.Medeni kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili veya terkini için yapılması gereken işlemlerdir.

 6-Birleştirme(Tevhit) işlemleri:
Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

Ayırma(İfraz) haritaları:
Ayırma (ifraz) işlemi en basit tanımıyla; bir taşınmaz malın iki ya da daha fazla parçalara ayrılmasıdır. İlgilisinin talebi üzerine bir parselin imar yasasının 15 ve 16 maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara ayrılıp belediye encümen kararına bağlandıktan sonra tescil işlemidir.
Ayırma işlemi, tescile konu harita ve planlar yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince serbest çalışan bir harita ve kadastro mühendisinin sorumluluğunda yapılır.